تیم سازی

 • یک تفریح سازنده
 • چالش و حل مسئله
 • شناسایی نقاط ضعف و قوت خود در عمل
 • شناسایی نقش تیمی خود
 • ارتباطات مؤثر
جزئیات سرویس

افزایش بهره وری تیم

 • شناخت تفاوت‌های رفتاری
 • شناخت تفاوت‌های شخصیتی
 • نحوه برخورد با نقاط قابل‌بهبود
جزئیات سرویس

انگیزش کارکنان

 • بقا، میل به زندگی
 • عشق: میل به دوست داشتن و دوست داشتنی بودن
 • قدرت: میل به کنترل امور
 • آزادی: میل به داشتن حق انتخاب
 • تفریح: میل به شادی و یادگیری
جزئیات سرویس

مدیریت تعارض

 • درک تعارض موثر
 • حل تعارضات با رویکرد حل مساله
 • مدیریت تعارض، انواع تعارض، ریشه های تعارض
 • نقش های مدیریت تعارض، شیوه های برخورد با تعارض
 • شناسایی شکل و تدوین راه حل
جزئیات سرویس

استخراج شایستگی های شغلی

 • آشنایی با مفهوم شایستگی
 • تعریف مناسب ترین شرایط احراز شغل
 • انتصاب بهترین افراد
 • مقایسه آسان تر کاندیداها
جزئیات سرویس

آموزش مهارت های رفتاری – کار تیمی

 • افزایش بهره وری و رضایت در تیم
 • آشنایی با رفتار تیمی
 • آشنایی با نقش های تیمی
 • رفتار تیمی در چهار حوزه
جزئیات سرویس

جامعه پذیری کارکنان جدید در سازمان

 • تسریع فرایند آغاز به کار پرسنل جدید
 • ایجاد روابط حمایتی بین فردی در سازمان
 • فعالیت های قبل از ورود فرد جدید
 • عارفه فردی معارفه مکانی، معارفه و سازمانی
جزئیات سرویس

مدیریت جلسه

 • برگزاری جلسات هدفمند
 • کاهش زمان جلسات، افزایش بهره وری
 • شروع جلسه و زمانبندی
 • استراحت های جلسه و مدیریت تعارضات
 • تصمیم گیری و اتمام جلسه
جزئیات سرویس