27 مهر / طول دوره: 10 دقیقه
15 خرداد / طول دوره: 12 دقیقه
15 خرداد / طول دوره: 17 دقیقه
15 خرداد / طول دوره: 22 دقیقه
25 اردیبهشت / طول دوره: 4 دقیقه
25 اردیبهشت / طول دوره: 3 دقیقه
25 اردیبهشت / طول دوره: 5 دقیقه
25 اردیبهشت / طول دوره: 5 دقیقه