مجموعه اورست – آموزش مدل های رفتاری DISC

محل برگزاری :

مجموعه اورست- جانبو با همکاری رادمان

مدرس دوره :

مجموعه اورست مهارت های رفتاری دیسک

مجموعه اورست – آموزش مدل های رفتاری DISC – جانبو با همکاری رادمان

این روزها فروشگاه های زنجیره ای در رقابت با یکدیگر نیاز به وجوه متمایزی غیر از محصولات و قفسه هایی هستند که در فروشگاه ارائه می دهند. فروشگاه های جانبو این مهم را درک کرده و با توانمندسازی کارکنان خود در ایجاد یک تمایز عمیق گام بر می دارد. شرکت اورست با آموزش و تعیین مسیر رشد برای افراد مستعد، در حوزه کسب وکار خود متخصص تربیت می کند اما مهارت های ترم را نیز به آنها آموزش می دهد تا تمایز خود را نشان دهد.
ورک شاپ آموزش مدل های رفتاری دیسک گام اول برای شناخت خود و دیگران بود که این مسیر با گروه مشاوران رادمان ادامه خواهد یافت.

مطالب مرتبط

آموزش مهارت‌های فردی

مصاحبه‌های رادیویی

پادکست استخدام و مصاحبه

تکنیک های رفتاری

تکنیک های رفتاری چقدر می تواند به موفقیت ما کمک کند؟

انتقادات مشتری

انتقادات مشتری و نحوه برخورد با آن

کارمند خوب

کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تفویض اختیار

تفویض اختیار – پادکست

هوش هیجانی و

پادکست هوش هیجانی و مدل های رفتاری

مقالات بوم‌ورک

فهرست