دوره 16 مرداد

کارگاه مدل های رفتاری DISCدرشرکت دارویی بهستان در مجموعه Pfizer

دوره 25 مرداد

دوره بهبود بهره وری کارکنان براساس مدل های رفتاری دیک در اتاق بازرگانی بجنورد مرکز استان خراسان شمالی

 

فهرست