زیست داروی پما، دارویی

اصول سرپرستی هولدینگ پما

طول دوره: 8 ساعت

اصول سرپرستی در حقیقت اصول بنیادین مدیریت کارکنان است که به درخواست هولدینگ پما برای شرکت زیست دارو به صورت حضوری با همکاری شرکت مشاوره رادمان برگزار گردید.

زیست داروی پما