Bayer، دارویی

دوره ارتباطات در شرکت دارویی بایر

طول دوره: 6 ساعت

مجموعه Bayer یکی از بزرگترین مجموعه های دارویی دنیاست. دراین مجموعه ها به مهارت های نرم یا رفتاری توجه زیادی می شود. بنا به درخواست این مجموعه از مجموعه مشاور رادمان دوره مهارت های ارتباطی برگزار شد و مطالب زیر ارائه گردید:
– آشنایی با انواع و فرایندهای ارتباطی
– آشنایی با خطاهای شناختی و ارتباطی
– اصول ارتباطی

Bayer