شرکت کابل ابهر، سیم و کابل ابهر تولیدکننده و صادرکننده کابل های فشارقوی

دوره اصول سرپرستی در شرکت کابل ابهر

6-12 مهرماه 1400 طول دوره: 6 ساعت

در اکثر سازمان ها، مدیران برحسب تجربه و تخصص در جایگاه مدیریت قرار گرفته اند و برای مدیریت کارکنان از شیوه های آزمون و خطا استفاده می کنند . لذا این روز ها سازمان ها به آموزش مهارت های مدیریتی بیش ترازپیش احساس نیاز می کنند. از آنجایی که دوره های برحسب نیاز سازمان ها طراحی می شود، برای مجموعه کابل ابهر نیز با براساس دغدغه های مطرح شده دوره اصول سرپرستی یا مدیریت کارکنان طراحی و اجرا شد. از چالش های این دوره همین بس که سرپرستان و مدیران دفتر قزوین، گرانول قزوین و کارخانه کابل ابهر همزمان در کلاس مشارکت داشتند و فعالیت ها متناسب با شرایط طراحی شد.

سرفصلها
– آشنایی با انواع مدیریت
-آشنایی با انواع مدل های رفتاری براساس مدل های دیسک
– نحوه مدیریت انواع مدل های رفتاری
– نحوه شناخت انواع مدل های رفتاری
– بازخورد دادن و بازخورد گرفتن

شرکت کابل ابهر