مجموعه مشاوره رادمان، مشاوره مدیریت

دوره اصول سرپرستی زیست دارو

13 شهریور طول دوره: 8 ساعت

این دوره به درخواست واحد منابع انسانی مجموعه زیست دارو برای مدیران و سرپرستان، با مشارکت مجموعه مشاوره رادمان برگزار گردید. در این دوره به مباحث زیر پرداخته شد: 1- آشنایی با مفاهیم و مسئولیت های مدیریت و سرپرستی 2- آشنایی با مفهوم رهبری 3- آشنایی با سیر تحول مدیریت و مهارت های لازم در عصر دانش 4- آشنایی با تئوری های انگیزش کارکنان 5- آشنایی با مفهوم تفویض اختیار و توانمند سازی این دوره به مدت 8 ساعت و با تمرین ها و بازی های گروهی برگزار گردید.

آقای مدیریت منابع انسانی مجموعه مشاوره رادمان

مدیران وسرپرستان با مفاهیم مدیریت، سرپرستی و رهبری آشنا شده و پویایی و تعامل و بازی های گروهی در کلاس باعث مشارکت و درک بهتر مطالب گردید