جانبو، فروشگاه های زنجیره ای

دوره دیسک در شرکت جانبو

25 اردیبهشت طول دوره: 8 ساعت

دومین دوره LDP یا leadership development plan رادمان، پس از تعویق های فراوان به دلیل کرونا برای سرپرستان فروشگاه های زنجیره ای کشور در هتل پارسیان برگزار شد. دراین دوره به عنوان اولین قدم مدل های رفتاری دیسک با اهداف زیر آموزش داده شد: 1- شناخت مدل های رفتاری خودو دیگران در دیسک 2- شناخت نقاط قوت رفتاری خود و دیگران 3- شناخت نقاط قوت نقاط قابل بهبود رفتاری خود و دیگران 4- نحوه تعامل با هر مدل رفتاری 5- نحوه تحلیل گزارش DISC 6- راستی آزمایی مدل رفتاری فرد در مصاحبه

جانبو