مجموعه بارادکاما به صورت تخصصی در صنعت ساختمان دوره های MBA,DBA برگزار می کند. این دوره سومین دوره بود که با تلفیق مهارت های آشنایی با مدل های رفتاری دیسک و مذاکره تلاش شد تا شرکت کنند گان با آشنایی با مدل های رفتاری دیسک بتوانند شیوه مذاکره خود را براساس آنها تنظیم نمایند. برای مثال برای مذاکره با یک فرد با مدل کنترلگر یا D بالا، باید نتایج، دستاوردها و سرعت مذاکره را مد نظر قرار داد. درحالیکه فردی با مدل رفتاری C بالا یا با وجدان در فرایند مذاکره نیازمند اطلاعات و جزئیات دقیق است.
از طرفی اگر مدل مذاکره کنندگان باهم همسو نباشد ممکن است تعارضات سنگینی ایجاد شود.
این دوره به این موضوعات به طور کامل پرداخته شد.
– آشنایی با سبک های مذاکره
– آشنایی با مدل های رفتاری دیسک
– شناخت نقاط ضعف وقوت های هر مدل رفتاری در دیسک
– نحوه مذاکره با هر مدل
شناخت مدل ترجیحی مذاکره هر مدل
– نحوه بهبود مهارت های مذاکره در هر مدل

بارادکاما