مدرسه اشتغال شریف، مدرسه اشتغال

دوره مدل های رفتاری دیسک در مدرسه اشتغال شریف

4 اسفندماه 1399 طول دوره: 4ساعت

بزرگترین چالش ما در جذب و استخدام اینست که افراد فارغ التحصیل از دانشگاه های برجسته کشور، فاقد مهارت های لازم برای محیط کار هستند. که در اصطلاح به آنها مهارت های نرم یا مهارت های انسانی گفته می شود. مدرسه شریف در راستای پرکردن این خلاء دوره های آموزشی برای آماده سازی دانشجویان برای محیط کار برگزار می نماید و این مایه خرسندی است.
دراین قسمت برای افزایش خودشناسی دانشجویان با برگزاری دوره مدل های رفتاری دیسک همراه آنها بودم.

مدرسه اشتغال شریف به عنوان بنیان‌گذار مدرسه اشتغال در فضای دانشگاه‌های ایران با هدف کاهش فاصله میان توانمندی دانشجویان و نیازمندی‌های بازار کار در سال 1394 تاسیس شده است.

دراین دوره به عنوان اولین قدم مدل های رفتاری دیسک با اهداف زیر آموزش داده شد:

1- شناخت مدل های رفتاری خودو دیگران در دیسک
2- شناخت نقاط قوت رفتاری خود و دیگران
3- شناخت نقاط قوت نقاط قابل بهبود رفتاری خود و دیگران
4- نحوه تعامل با هر مدل رفتاری
5- نحوه تحلیل گزارش DISC
6- راستی آزمایی مدل رفتاری فرد در مصاحبه

مدرسه اشتغال شریف