مجموعه توسعه تعالی نوتریکا، آزمون های رفتاری و شخصیتی

آموزش مدل های رفتاری دیسک

1 اسفند طول دوره: ۱ روز

به نظر من اولین گام برای آشنایی مدیران عامل با اهمیت منابع انسانی اینست که به تفاوت های افراد و نحوه انگیزش آنها آگاه شوند. لذا دراین برنامه همراه با جمعی از مدیران ارشد سازمان و مدیران عامل به شناخت مدل های رفتاری دیسک و تاریخچه منابع انسانی در مجموعه تست و تایپ پرداختیم.

رضا امین الرعایا مدیرعامل مجموعه توسعه تعالی نوتریکا

خانم حنطوش زاده با دانش به روز و سبک تدریس تعاملی تاثیر مثبت و اثرگذاری بالایی را روی کلاس داشتند.