بارادکاما، مشاوره

دوره مهارت بازخورد دادن در شرکت مهندسین مشاور بارادکاما

25 اردیبهشت طول دوره: 6 ساعت

بارادکاما که به صورت تخصصی دوره های MBAوDBA را برای رشته های ساختمانی نظیر عمران، معماری و ...برگزار می کند. دراین راستا به اهمیت مههارت های نرم نیز پرداخته و دوره مهارت های بازخورد دادن و بازخوردگرفتن در محیط کار نیز در سرفصل های دوره قرار گرفت. در این دوره مباحث زیر ارائه گردید: - بازخورد چیست آشنایی با خطاهای شناختی در ارتباطات بازخورد مثبت و تقویتی بازخودمنفی و اصلاحی تفاوت بازخورداصلاحی و انتقاد تفاوت بازخورد تقویتی و تعریف کردن تکنیک ها و مدل های ارائه بازخورد

بارادکاما