بارادکاما که به صورت تخصصی دوره های MBAوDBA را برای رشته های ساختمانی نظیر عمران، معماری و …برگزار می کند. دراین راستا به اهمیت مههارت های نرم نیز پرداخته و دوره مهارت های بازخورد دادن و بازخوردگرفتن در محیط کار نیز در سرفصل های دوره قرار گرفت. در این دوره مباحث زیر ارائه گردید:
– بازخورد چیست
آشنایی با خطاهای شناختی در ارتباطات
بازخورد مثبت و تقویتی
بازخودمنفی و اصلاحی
تفاوت بازخورداصلاحی و انتقاد
تفاوت بازخورد تقویتی و تعریف کردن
تکنیک ها و مدل های ارائه بازخورد

بارادکاما