دوره عمومی، مشاور، مدرس و کوچ منابع انسانی

دوره هدفگذاری در شرایط ابهام

24 آبان طول دوره: 3 ساعت

نگاهی به سال پیش این موقع بیندازید؟ کدام موارد در شرایط فعلی مطابق با انتظار شما پیش رفت؟ دنیای امروز را دنیای ووکا می نامند: vuca: vitality, uncertainty, complexity, ambiguity یعنی دنیایی که سراسر پیچیدگی، ابهام، عدم قطعیت و تغییرات شدید است. در چنین شرایطی داشتن هدف های سالانه توهمی بیش نیست! اما آیاد باید بی هدف پیش رفت و رویکردی منفعل را انتخاب کنیدو برحسب شرایط مدام اهدافمان را تغییر دهیم و یا شرایط برایمان هدف گذاری کند.؟ حالا که به سال 1400 نزدیک می شویم، نمی دانیم چه چیزهایی پیش روی ماست. از طرفی نمی خواهیم از اهداف و آرزوهایمان دست بکشیم. پس باید راهی یافت. دراین کارگاه سعی می کنیم به شما کمک کنیم تا علیرغم شرایط مبهم محیطی، اهدافی روشن و قابل دسترس داشته باشید. سرفصل ها: 1- شناخت نقاط ضعف و قوت خود در تحقق اهداف 2- هدف گذاری به روش AIM در شرایط مبهم 3- حفظ انگیزه تا رسیدن به هدف 4- انعطاف پذیری، تطبیق پذیری و کمال طلبی در تحقق اهداف

دوره عمومی