شرکت مادیران، تولید وعرضه لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی

دوره کوچینگ برای مدیران شرکت مادیران

5 اردیبهشت طول دوره: 16 ساعت

امروزه مدیران نمی توانند صرفا با مهارت های سابق نظیر دستوردادن، راهکار نشان دادن و واگذاری امور تیم را هدایت کنند. مهارت کوچینگ کمک می کند تا مدیران با کمک این ابزار کارکنان را با خیل کردن انها در موضوع، در مهارت حل مسئله تقویت شده و متعهدانه به مسئولیت های خویش بپردازند. سرفصل ها: کوچینگ چیست و چه نیست؟ نگرش کوچینگی مهارت های کوچینگ: - گوش شنوا - بازخورد دادن - اعتماد سازی - بیان موثر - هدف گذاری - اقدام مدل های کوچینگ: - GROW - چارچوب کوچینگ

شرکت مادیران