شرکت داریا، واردات رسمی تلفن­ های همراه

فالو آپ دوره مدل رفتاری دیسک شرکت داریا

22خرداد 1400 طول دوره: 4 ساعت

بسیاری از برنامه های آموزشی به این دلیل با شکست مواجه می شوند که به صورت مقطعی اجرا می شوند و پس از آن افراد به حال خود رها می شوند. این روش فقط دانش را به افراد منتقل کرده و امکان یادآوری را ایجاد نمی کند. پس از آموزش مدل های رفتاری دیسک در شرکت داریا با همکاری شرکت مشاوره رادمان، پیشنهاد شد که یک جلسه فالو آپ برگزار گردد. این جلسه کاملا برحسب تمرین طراحی شده بود و پس از مرور درس های قبلی، با رول پلی یا بازی نقش ها افراد مهارت های ارتباطی، مدل های رفتاری و مهارت بازخورد دادن و بازخورد گرفتن را به صورت عملی تجربه کرده و برنامه توسعه فردی خود را مشخص کردند

شرکت داریا