مبین نت، ارتباطات

مدیریت استرس در شرکت مبین نت

25 اردیبهشت طول دوره: 5 ساعت

مجموعه مبین نت در راستای شرایط کنونی به برگزاری یک دوره مدیریت استرس برای کارکنان مبادرت ورزید. در این دوره مباحث زیر مطرح شد: - استرس چیست؟ استرس خوب اس یا بد؟ استرس و عملکرد چگونه از استرس خود برای بهبود عملکدر استفاده کنیم انواع استرس روش های متعادل سازی و کاهش استرس مدیریت استرس های روزانه مدیریت استرس های ناشی از تغییرات شدید مدیریت استرس ناشی از حوادث و فجایع در زندگی این دوره در 8 آبان ماه 1399 برگزار گردید.

مبین نت