مبین نت، ارتباطات

مدیریت استرس در شرکت مبین نت

طول دوره: 5 ساعت

مجموعه مبین نت در راستای شرایط کنونی به برگزاری یک دوره مدیریت استرس برای کارکنان مبادرت ورزید. در این دوره مباحث زیر مطرح شد:
– استرس چیست؟
استرس خوب اس یا بد؟
استرس و عملکرد
چگونه از استرس خود برای بهبود عملکدر استفاده کنیم
انواع استرس
روش های متعادل سازی و کاهش استرس
مدیریت استرس های روزانه
مدیریت استرس های ناشی از تغییرات شدید
مدیریت استرس ناشی از حوادث و فجایع در زندگی

این دوره در 8 آبان ماه 1399 برگزار گردید.

مبین نت