بیمه تامین اجتماعی ، بیمه

مدیریت نیروی انسانی در شرایط بحران

دی ماه 1399 طول دوره: 4 ساعت

کادر بیمه چه در پشت صحنه و چه در بیمارستان های تامین اجتماعی دچار فشار بالایی در دوره کرونا شدند. لذا با همکاری موسسه آموزش آزاد معین این دوره برگزار گردید تا ضمن آموزش مهارت های مدیریت برخود و کنترل استرس در مدیران، روش هایی برای تامین آرامش و مدیریت کارکنان در شرایط پراسترس ارائه گردد.

سرفصل های ارائه شده:
– استرس چیست؟
– تاثیر استرس بر جسم، ذهن، رفتار و احساسات
– راهکارهای مدیریت برخود در راستای مدیریت استرس
– تعریف استرس خوب و استرس منفی
– استفاده از ماشین رفتار در مدیریت استرس
– تکنیک های مدیریت استرس
– عوامل موثر بر توانمندسازی جسم، ذهن در راستای افزایش تاب آوری
– کاربرد روش های مدیریت انرژی و استرس در محیط کار

بیمه تامین اجتماعی