شرکت سنافی، تولیدات دارویی

آشنایی با مدل های رفتاری DISC

2 آذر طول دوره: 8 ساعت

حقیقات نشان داده است که هشتاد درصد مشکلات کاری ناشی از مسائل ارتباطی است. ارتباطات چیزی نیست جز توانایی انتقال صحیح پیام به مخاطب و درک درست پیام طرف مقابل ولی انقدر این فرمول ساده، سخت اتفاق می افتد که ما را دچار سردرگمی و مشکلات عمده در روابط کاری کرده و در عملکرد ما تاثیر می گذارد.

مدیرمنابع انسانی سنافی مدیر منابع انسانی شرکت سنافی

شناخت ما از یکدیگر بسیار کمک کرد تا ارتباطات موثری داشته باشیم. ممنون از شما که آموزشی پویا و عملی برگزار کردید.