اتاق بازرگانی خرمشهر، اتاق بازرگانی

توانمندسازی زنان کارافرین

1 دی طول دوره: 3 ساعت

اگر شما خود را دست کم بگیرید، دنیا هم شما را باور نمیکند. آنها تصور کلاس داشتند، ظاهراً فضا مثل سخنرانی بود ولی توانستیم یک ورک شاپ شصت نفره بسازیم. هروقت قرار است برای جمعی موضوعی را تدریس کنم، اول سعی می کنم به این سوال پاسخ دهم که: و جه اشتراک من با مخاطبین چیست؟

مهندس فرجی مدیر منابع انسانی اتاق بازرگانی خرمشهر

شرکت کنندگان از پویایی کلاس و انتقال مفاهیم به شیوه بازی و فعالیت گروهی بسیار راضی بودند.