جانبو، فروشگاه های زنجیره ای

آموزش مدل های رفتاری DISC

2 دی طول دوره: ۱ روز

این روزها فروشگاه های زنجیره ای در رقابت با یکدیگر نیاز به وجوه متمایزی غیر از محصولات و قفسه هایی هستند که در فروشگاه ارائه می دهند. فروشگاه های جانبو این مهم را درک کرده و با توانمندسازی کارکنان خود در ایجاد یک تمایز عمیق گام بر می دارد. شرکت اورست با آموزش و تعیین مسیر رشد برای افراد مستعد، در حوزه کسب وکار خود متخصص تربیت می کند اما مهارت های ترم را نیز به آنها آموزش می دهد تا تمایز خود را نشان دهد. ورک شاپ آموزش مدل های رفتاری دیسک گام اول برای شناخت خود و دیگران بود که این مسیر با گروه مشاوران رادمان ادامه خواهد یافت.

مریم احدیانی مدیر منابع انسانی جانبو

تصور این همه مشارکت با این روش تعاملی رو نداشتم. بچه ها خیلی شور و هیجان داشتند و احساس کردند در یک فضای امن شنیده می شن و نظراتشون رو دیک فضای پویا و بازی گونه بیان کردند. ممنون از شما که خلاقانه فرهنگ سازمانی ما رو به روز رسانی کردید.