هولدینگ پما، تولید دارو و مواد اولیه دارو

IDP : تدوین برنامه توسعه فردی توسط مدیران برای کارکنان هولدینگ پما

18 آبان طول دوره: 6 ساعت

به منظور توسعه مدیران و تقویت مهارت های رهبری برنامه LDP:leadership development plan دوره نوشتن توسعه فردی IDP:individual development plan به همکاری شرکت مشاوره رادمان در هولدینگ پما به صورت غیرحضوری برگزار گردید. از آنجایی که هر رهبر باید بتواند افراد را درتیم خود توسعه دهد، نوشتن برنامه IDP کمک شایانی به توسعه هدفمند کارکنان خواهد داشت.

هولدینگ پما