گروه صنعتی پند تک، توزین دیجیتال صنعتی

کانون ارزیابی

10 شهریور طول دوره: ۱ روز

سازمان ها همیشه به دنبال راهی هستند تا مدیران خود را ارزیابی کنند. کانون ارزیابی یک ابزار مهم دراین زمینه است تا به صاحبان کسب و کار کمک کند تا دربراه استخدام یا ارتقا مدیران خود تصمیم گیری کنند. هولدینگ پندتک نیز در راستای تعیین مسیرشغلی و تدوین برنامه توسعه فردی به برگزاری کانون ارزیابی همت گذارد. این کانون با طراحی و اجرای مریم حنطوش زاده و تیم ارزیابی شامل دکتر عباس نرگسیان، سرکار خانم مرضیه کثیری و خانم الهام هدایتی برگزار گردید. خروجی برنامه ارزیابی خروجی برنامه ارزیابی یک روزه در هولدینگ پندتک که شامل موارد زیر بود: رول پلی تست رفتارشناسی دیسک تست شخصیت شناسی نئو مصاحبه رفتاری بازی گروهی و بحث تیمی به صورت مجموعه ای از نقاط قوت و نقاط قابل بهبود افراد شرکت کننده و مسیر توسعه آنها در اختیاز سازمان قرار گرفت

مهندس معتمد مدیرعامل گروه صنعتی پند تک

مدیران ارشد ما در طول این برنامه به صورت حرفه ای مورد سنجش قرار گرفته و ما توانستیم برنامه رشد شغلی آنها را به درستی تبیین نماییم