گروه صنعتی پند تک، توزین دیجیتال صنعتی

کانون ارزیابی

طول دوره: ۱ روز

سازمان ها همیشه به دنبال راهی هستند تا مدیران خود را ارزیابی کنند.
کانون ارزیابی یک ابزار مهم دراین زمینه است تا به صاحبان کسب و کار کمک کند تا دربراه استخدام یا ارتقا مدیران خود تصمیم گیری کنند.

هولدینگ پندتک نیز در راستای تعیین مسیرشغلی و تدوین برنامه توسعه فردی به برگزاری کانون ارزیابی همت گذارد.
این کانون با طراحی و اجرای مریم حنطوش زاده و تیم ارزیابی شامل دکتر عباس نرگسیان، سرکار خانم مرضیه کثیری و خانم الهام هدایتی برگزار گردید.
خروجی برنامه ارزیابی
خروجی برنامه ارزیابی یک روزه در هولدینگ پندتک که شامل موارد زیر بود:

رول پلی
تست رفتارشناسی دیسک
تست شخصیت شناسی نئو
مصاحبه رفتاری
بازی گروهی و بحث تیمی
به صورت مجموعه ای از نقاط قوت و نقاط قابل بهبود افراد شرکت کننده و مسیر توسعه آنها در اختیاز سازمان قرار گرفت

مهندس معتمد مدیرعامل گروه صنعتی پند تک

مدیران ارشد ما در طول این برنامه به صورت حرفه ای مورد سنجش قرار گرفته و ما توانستیم برنامه رشد شغلی آنها را به درستی تبیین نماییم