هایپر استار، فروشگاه زنجیره ای

تیم سازی و بلبین

طول دوره: 3 روز

آموزش از طریق بازی های گروهی یکی از موثرترین تجربه های یادگیری را رقم می زند. شرکت مشاوران راهبران نیلارود نیز با برگزاری یک دوره تیم سازی در راستای تقویت فرهنگ سازمانی و مهارت های تیمی در پولادکف برای کارکنان فروشگاه های زنجیزه ای هایپراستار در اصفهان و شیراز به این مهم پرداخت. مریم حنطوش زاده نیز به عنوان مدرس رفتارهای تیمی بلبین و همکاری در طراحی وتسهیلگر بازی های تیمی به اجرای هر چه بهتر این برنامه پرداخت..

مدیر منابع انسانی مدیریت هایپر استار

متن نظر مشتری *متن نظر مشتری *متن نظر مشتری *متن نظر مشتری *