هولدینگ پما (پلاستیک ماشین الوان) ، بسته بندی

دوره مهارت های توانمندسازی کارکنان

طول دوره: 8 ساعت

یکی از مهارت های مدیران اینست که نیروهای زیرمجموعه خود را توانمندسازند. دراین راستا مجموعه الوان دوره های آموزشی برای سرپرستان و‌ مدیران ارشد تدارک دید. در دوره توانمند سازی مهارت زیر آموزش داده شد: شناخت قابلیت های کارکنان
روش های توانمند سازی: تفویض اختیار، بازخورد دادن، بازخورد گرفتن.

فاطمه گروسی مدیر سیستم ها ور ورش ها هولدینگ پما (پلاستیک ماشین الوان)

انــرژی مثبت شــما مــن را ترغیب می کنـد کـه به دنبـال مطالب زیادی چـه در اینترنت چه در اطـرافیان درباره مسائل مربوط به کلاس های برگزار شده بروم.