سوابق تحصیلی

 • دیپلم ریاضی از دبیرستان فرزانگان
 • کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA از دانشگاه آزاد قزوین
 • دوره های گذرانده شده:

 • ۱ -دوره Personal Branding زیر نظر دکتــــر بهنـــود الــه وردی
 • ۲ -مدیریت کسب و کارهای خانوادگی از مجتمع فنی تهران
 • ۳ -طـراحـــی مـدل کسب و کـار از سازمـان مدیــریت صنعتـی
 • ۴ -دوره مدل‌های شخصیتی MBTI نیلارود راهبران
 • کوچیــنـگ ICF- FCA ایـران
 • ۶ -دوره تربیت ارزیاب دانشگاه تهران
 • دوره های برگزار شده

 • اصول و تکنیک‌های تصمیم‌گیری گروهی با تکنیک شش کلاه
 • مهارت‌های تیمی با مدل‌های رفتاری بلبین
 • تدریس مهارت‌های مدیر در نقش کوچ
 • تدریس اصول و تکنیک های تصمیم‌گیری با استفاده از شخصیت‌شناسی MBTI
 • تدریس دوره انگیزش کارکنان
 • برگزاری دوره توانمندسازی کارکنان
 • برگزاری Teambuilding
 • برگزاری دوره «مدیریت عملکرد»
 • خلاقیت و کسب و کار خوش آتیه
 • کارگاه مدیریت کار و زمان
 • کارگاه مدیریت کار و زمان غیر حضوری
 • کارگاه مدیریت استرس غیر حضوری
 • دوره های تربیت رهبران غیر حضوری
 • طرح توسعه فردیIDP
 • مهارت های بازخورد دادن وبازخورد گرفتن در محیط کار
 • برگزاری هم اندیشی TABLE TALk درباره نقش تکنولوژی در منابع انسانی
 • برگزاری اولین café world در ایران با همکاری Galeazzi Anoucha «مدیر عامل شرکت Systemic HR سوئیس»
 • آشنایی با مدل‌های رفتاری DISC
 • موفقیت در مذاکره با مدل های رفتاری DISC
 • موفقیت در فروش با مدل های رفتاری DISC
 • روشهای بازخورد دادن و بازخورد گرفتن با استفاده از مدل های رفتاری DISC
 • موفقیت زنان کارآفرین با کمک مدل‌های رفتاری DISC
 • تیم موفق با کمک مدل‌های رفتاری DISC
 • تدریس مدل های رفتاری DISC
 • برگزاری دوره ارتباط با مشتری و هوش هیجانی
 • برگزاری دوره هوش هیجانی در محیط کار
 • برگزاری دوره هوش هیجانی
 • تدریس شیوه های مصاحبه استخدامی
 • مدیریت برخود و هوش هیجانی
 • شرکت های برگزار کننده دوره ها

 • مجموعه مشاوره مدیریت منابع انسانی تست و تایپ
 • هولدینگ دارویی بهستان
 • کانون بانوان دزفول
 • لاستیک بارز
 • اتاق بازرگانی ایران سوئیس
 • شرکت پاترون
 • اتاق بازرگانی جیرفت
 • هولدینگ خلیج فارس
 • اتاق بازرگانی اردبیل
 • پترول
 • هولدینگ پما
 • شرکت JTI
 • کوبل دارو
 • ایرانسل
 • وزارت نیروی البرز
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • هایپراستارMAF
 • شرکت دنون
 • شرکت الوان پلاستیک
 • شرکت نستله
 • لاستیک بارز
 • شرکت پرونکسو
 • هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب
 • هولدینگ کار و اندیشه
 • فرمانداری دزفول
 • انسیتو پاستور
 • انجمن صنفی مهندسان مشاور و شهرساز
 • اتاق بازرگانی خرمشهر
 • انجمن صنفی مدیران صنایع خراسن رضوی
 • همراه اول
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • کویل دارو
 • آرمان سلولز یزد
 • شرکت مادایران
 • آلومینیوم کاوه
 • مدرسه اشتغال شریف
 • شرکت مشاوره مدیریت داتیس
 • هولدینگ گلستان
 • شرکت ماموت
 • شرکت نارگان
 • شرکت پترول
 • هولدینگ مبین نت
 • اتاق بازرگانی اردبیل
 • هولدینگ پما
 • شرکت گرانول قزوین
 • شرکت اسپاد دریا پایا
 • شرکت ادمیرال
 • نانو استارت آپ
 • جهان گسترش تجارت
 • و...
 • سمینار ها

 • برگزاری سمینار «شما با چه معیارهایی در بازار کار سنجیده میشوید؟»
  ● نمایشگاه کار دانشگاه امیرکبیر96
  ● نمایشگاه کار 96دانشگاه شریف (با همکاری تست و تایپ)
 • برگزاری سمینار «توانمندسازی کارکنان»
  ● انجمن صنفی آسانسور سازان خراسان رضوی
 • برگزاری سمینار «تفاوت‌های رفتاری دانش آموزان در انتخاب رشته»
  ● مجتمع عالمه طباطبایی، با همکاری شرکت توسعه تعالی نوتریکا (با همکاری تست و تایپ)
 • برگزاری سمینار «چالشهای زنان در محیط کار»
  ● نمایشگاه کار دانشگاه امیرکبیر96 ، نمایشگاه کار 96دانشگاه شریف، نمایشگاه کار جابکس 97، (با همکاری تست و تایپ)
 • «معرفی مدل‌های رفتاری دیسک در سمینار کار تیمی در زایمان طبیعی»
  ● سمینار کار تیمی در زایمان طبیعی
  ● برای متخصصین زنان و زایمان بیمارستان گاندی
 • سمینار تاب «تیم، انگیزه، بستر» - با همکاری کیفکو در انجمن زنان کارآفرین ایران
 • سمینار مدل‌های رفتاری DISC
  ● نشست سالانه انجمن صنفی معماری
 • برگزاری هم اندیشی TABLe TALk درباره نقش تکنولوژی در منابع انسانی
  ● کنفرانس بین المللی منابع انسانی 97
 • برگزاری اولین café world در ایران با همکاری Galeazzi Anoucha مدیر عامل شرکت Systemic HR سوئیس
  ● اتاق بازرگانی ایران سوئیس
 • سمینار رفتار تیمی با مدل بلبین، مدرسه اشتغال شریف با همکاری رادمان
 • آموزش مدل های رفتاری دیسک مدرسه اشتغال شریف باهمکاری رادمان
 • سوابق اجرایی

 • کارمند اداری دانشکده فنی شریعتی
 • مدیریت کارخانه قطعه‌بندی و بسته‌بندی گوشت و مرغ
 • مشـاور منابـع انسـانی بـا مجموعـه بازرگانی تجهیزات شـبکه پرونکسـو جهـت راه‌اندازی و اسـتقرار واحـد منابـع انسـانی و طراحـی فرهنگ سـازمان بـا همکاری تسـت و تایپ
 • مشـاور منابع انسـانی شـرکت بهداشـتی آرایشـی سـروش طراوت طبیعت جهت راه‌اندازی و اسـتقرار واحد منابع انسـانی
 • مشـاور شـرکت بازرگانی گسـترش فناوری نمایندگی جرج فیشـر در ایران جهت راه اندازی و اسـتقرار واحد منابع انسـانی
 • مشــاور منابــع انســانی مجموعــه بازرگانــی وســایل ایمنــی کــودک پادیــاو در حــوزه جانشــین پروری
 • مشاور و کوچ شرکت Eco Capitain مستقر در سیلیکون ولی
 • کانون‌های ارزیابی: ارزیاب در شرکت jti - برگزاری کانون ارزیابی در شرکت پندتک
 • مشاور گروه پاترون: کوچینگ ارزیابی عملکرد مدیران
 • ارزیابی فرهنگ سازمانی: آزمایشگاه دنا
 • مشاورمنابع انسانی مجموعه آزمایشگاه های یکپارچه کولایف
 • ارزیابی فرهنگ سازمانی: هولدینگ پدیده ماشین‌سازی
 • خدمات کوچینگ

 • کوچینگ سازمانی:
  کوچینگ مدیران و کارکنان شرکت Captaineco در Valley Silicon آمریکا
  کوچینگ مدیران آلومینیوم کاوه با مشارکت رادمان
  کوچینگ مدیران ارشد شرکت Novo Nordisk با همکاری رادمان
 • کوچینـگ فـردی
  بیـش از 300 سـاعت مشـاوره فـردی در راسـتای اهـداف شـغلی و توسـعه مهارت‌هـای شـغلی
 • همکاری با شرکت های مشاوره

 • مجموعه تست و تایپ
 • کلینیک کسب و کار ایرانیان
 • شرکت نیلارود راهبران
 • شرکت مشاوره نما
 • مجموعه کیفکو
 • رادمان
 • لیست برخی از برنامه های رادیویی وتلویزیونی

 • نحوه پاسخگویی به انتقادات مشتریان
 • آمادگی برای استخدام کارکنان
 • نحوه پرسیدن سوالات در مصاحبه استخدامی
 • تکنیک های مصاحبه استخدامی
 • گوش دادن موثر
 • ارتباط ارائه بازخورد و هوش هیجانی
 • هوش هیجانی در خرید
 • نحوه تفویض اختیار و واگذاری امور
 • بررسی رفتاری بدهکاری افراد
 • مشکلات و راهکارهای کسب و کارهای خانوادگی
 • سوابق پژوهشی

 • موضـوع پایـان نامـه: شناسـایی و اولویـت بنـدی چالش‌های کسب و کارهای خانوادگی در ایران
 • مقالـه: «طراحـی مـدل ارزیابـی علـل مؤثـر بـر بی علاقگـی اعضـای خانـواده بـه حضـور در کسـب و کارهـای خانوادگـی» در فصلنامـه علمـی پژوهشـی دانشـگاه تربیـت مـدرس
 • مقالـه: «ارائـه مـدل مفهومـی چالـش هـای کسـب و کار خانوادگــی در ایــران» همایــش ملــی مدیریــت کسـب و کار همـدان
 • مقالـه: «کسـب و کارهـای خانوادگـی قدیمـی ترین سـازمان کارآفرینـی»در اولیـن همایـش منطقـه ای کارآفرینـی و تجـاری سـازی اسلامشـهر
 • مقاله «سـه دلیـل برای کار نکردن با اعضـای خانواده» در ماهنامه کارآفرینان
 • فعالیت های اجتماعی در حوزه منابع انسـانی

 • ۱ -عضو انجمن صنفی منابع انسانی
 • ۲ -عضو گروه منابع انسانی شرکت های پروژه محور همیاران
 • ۳ -عضو کمیته اجرایی برگزاری روز ملی منابع انسانی