سوابق تحصیلی

 • دیپلم ریاضی از دبیرستان فرزانگان
 • کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA از دانشگاه آزاد قزوین
 • دوره های گذرانده شده:

 • ۱ -دوره Branding Personal بانیک
 • ۲ -دوره کسب و کار خانوادگی از مجتمع فنی
 • ۳ -دوره آمــوزش مدل‌هــای رفتــاری DISC در نیــارود راهبــران
 • ۴ -دوره مدل‌های شخصیتی MBTI نیالرود راهبران
 • ۵ -دوره کوچینگ ICF
 • ۶ -دوره تربیت ارزیاب دانشگاه تهران
 • تدریس دوره های رفتاری حرفه‌ای

 • اصول و تکنیک‌های تصمیم‌گیری گروهی با تکنیک شش کلاه
  ● شرکت‌های داروسازی دکتر عبیدی
  ● کوبل دارو
  ● شرکت بین‌المللی دخانیات ژاپنJTI با همکاری شرکت نیالرود
  ● هولدینگ پدیده ماشین‌سازی غرب
 • مهارت‌های تیمی با مدل‌های رفتاری بلبین
  ● شرکت‌های داروسازی دکتر عبیدی
  ● کوبل دارو
  ● شرکت بین‌المللی دخانیات ژاپن JTI با همکاری شرکت نیالرود
 • تدریس مهارت‌های مدیر در نقش کوچ
  ● وزارت نیرو استان البرز با همکاری کیفکو
 • تدریس اصول و تکنیک های تصمیم‌گیری با استفاده از شخصیت‌شناسی MBT
  ● شرکت‌های داروسازی دکتر عبیدی، کوبل دارو و JTI با همکاری شرکت نیالرود
 • تدریس دوره انگیزش کارکنان
  ● کوبل دارو و زیراکس(Xerox) با همکاری شرکت نیالرود
 • برگزاری دوره توانمندسازی کارکنان
  ● شرکت الوان پالستیک
 • برگزاری Teambuilding -
  ● دنون سحر Danette
  ● نستله Nestle - کوبل دارو
  ● هایپراستارMAF با همکاری شرکت نیالرود
  ● الستیک بارز
 • برگزاری دوره «مدیریت عملکرد»
  ● تاق بازرگانی ایران و سوئیس
 • آموزش مهارت‌های بازخورد دادن و بازخورد گرفتن
  ● گروه پاترون
 • خلاقیت و کسب و کار خوش آتیه
  ● اتاق بازرگانی جیرفت
 • کارگاه مدیریت کار و زمان
  ● مدیران شرکت شبکه برق وزارت نیرو
 • برگزاری سمینار «شما با چه معیارهایی در بازار کار سنجیده می‌شوید؟»
 • برگزاری سمینار «توانمندسازی کارکنان»
 • برگزاری سمینار «تفاوتهای رفتاری دانش آموزان در انتخاب رشته»
 • برگزاری سمینار «چالش‌های زنان در محیط کار»
 • معرفی مدل‌های رفتاری دیسک - در سمینار کار تیمی در زایمان طبیعی
 • سمینار تاب «تیم، انگیزه، بستر»
 • سمینار مدل‌های رفتاری DISC
 • برگزاری هم اندیشی TABLe TALk درباره نقش تکنولوژی در منابع انسانی
 • برگزاری اولین café world در ایران با همکاری Galeazzi Anoucha «مدیر عامل شرکت Systemic HR سوئیس»
 • آشنایی با مدل‌های رفتاری DISC
 • موفقیت در مذاکره با مدل های رفتاری DISC
 • موفقیت در فروش با مدل های رفتاری DISC
 • روشهای بازخورد دادن و بازخورد گرفتن با استفاده از مدل های رفتاری DISC
 • موفقیت زنان کارآفرین با کمک مدل‌های رفتاری DISC
 • تیم موفق با کمک مدل‌های رفتاری DISC
 • تدریس مدل های رفتاری DISC
 • تدریس هوش هیجانی

 • برگزاری دوره ارتباط با مشتری و هوش هیجانی
  ● شرکت هولدینگ کار و اندیشه
 • برگزاری دوره هوش هیجانی در محیط کار
  ● فرمانداری دزفول
 • برگزاری دوره هوش هیجانی
  ● کانون بانوان دزفول
 • سمینار ها

 • برگزاری سمینار «شما با چه معیارهایی در بازار کار سنجیده میشوید؟»
  ● نمایشگاه کار دانشگاه امیرکبیر96
  ● نمایشگاه کار 96دانشگاه شریف (با همکاری تست و تایپ)
 • برگزاری سمینار «توانمندسازی کارکنان»
  ● انجمن صنفی آسانسور سازان خراسان رضوی
 • برگزاری سمینار «تفاوت‌های رفتاری دانش آموزان در انتخاب رشته»
  ● مجتمع عالمه طباطبایی، با همکاری شرکت توسعه تعالی نوتریکا (با همکاری تست و تایپ)
 • برگزاری سمینار «چالشهای زنان در محیط کار»
  ● نمایشگاه کار دانشگاه امیرکبیر96 ، نمایشگاه کار 96دانشگاه شریف، نمایشگاه کار جابکس 97، (با همکاری تست و تایپ)
 • «معرفی مدل‌های رفتاری دیسک در سمینار کار تیمی در زایمان طبیعی»
  ● سمینار کار تیمی در زایمان طبیعی
  ● برای متخصصین زنان و زایمان بیمارستان گاندی
 • سمینار تاب «تیم، انگیزه، بستر» - با همکاری کیفکو در انجمن زنان کارآفرین ایران
 • سمینار مدل‌های رفتاری DISC
  ● نشست سالانه انجمن صنفی معماری
 • برگزاری هم اندیشی TABLe TALk درباره نقش تکنولوژی در منابعانسانی
  ● کنفرانس بینالمللی منابع انسانی 97
 • برگزاری اولین café world در ایران با همکاری Galeazzi Anoucha مدیر عامل شرکت Systemic HR سوئیس
  ● اتاق بازرگانی ایران سوئیس
 • تدریس مدل‌های رفتاری DISC

 • آشنایی با مدل‌های رفتاری DISC
  ● مجموعه مشاوره مدیریت منابع انسانی تست و تایپ هولدینگ دارویی بهستان - دارو در شرکت داروییPfizer اتاق بازرگانی بجنورد - اتاق بازرگانی ایران و سوئیس - شرکت زیست دارو - شرکت الوان پالستیک برای مدیران و سرپرستان
  ● فرهنگیان دزفول
  ● پرونکسو با همکاری مجموعه تست و تایپ
  ● هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب
  ● هولدینگ اورست؛ مجموعه مدیران فروش جانبو
  ● مدیران شرکت شبکه برق وزارت نیرو
 • موفقیت در مذاکره با مدل‌های رفتاری DISC
  ● مجموعه بارادکاما با همکاری دانشگاه خوارزمی دوره DBA
 • موفقیت در فروش با مدل‌های رفتاری DISC
  ● مدیران فروش، مشاورین علمی و کارشناسان فروش سروش طراوت طبیعت
 • روش‌های بازخورد دادن و بازخورد گرفتن با استفاده از مدل‌های رفتاری DISC
  ● انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
 • موفقیت زنان کارآفرین با کمک مدل‌های رفتاری DISC
  ● اتاق بازرگانی خرمشهر
 • تیم موفق با کمک مدل‌های رفتاری DISC
  ● انستیتو پاستور
 • تدریس مدل های رفتاری DISC
  ● انجمن صنفی مهندسان مشاور و شهر ساز
 • آموزش مدل‌های رفتاری دیسک با بازی‌های مدیریتی و تیم‌سازی
  ● الستیک بارز
 • تدریس شیوه های مصاحبه استخدامی

 • تدریس شیوه‌های مصاحبه استخدامی و تکنیک‌های کاربردی رفتارشناسی DISC در مصاحبه رفتاری
  ● چهار دوره در شرکت نیالرود راهبران - شرکت های بین المللی پارس حیات - زیراکس (xerox) - روشه (Roshe) - (unilever) چهار دوره مدیران و کارشناسان یونیلیور - دکتر عبیدی با همکاری شرکت نیالرود - فیلیپ نت
  ● اتاق بازرگانی ایران و سوئیس
  ● هایپراستار MAF - شرکت شکوفا صنعت پویا کرمان
 • سوابق اجرایی

 • کارمند اداری دانشکده فنی شریعتی
 • مدیریت کارخانه قطعه‌بندی و بسته‌بندی گوشت و مرغ
 • مشـاور منابـع انسـانی بـا مجموعـه بازرگانی تجهیزات شـبکه پرونکسـو جهـت راه‌اندازی و اسـتقرار واحـد منابـع انسـانی و طراحـی فرهنگ سـازمان بـا همکاری تسـت و تایپ
 • مشـاور منابع انسـانی شـرکت بهداشـتی آرایشـی سـروش طراوت طبیعت جهت راه‌اندازی و اسـتقرار واحد منابع انسـانی
 • مشـاور شـرکت بازرگانی گسـترش فناوری نمایندگی جرج فیشـر در ایران جهت راهاندازی و اسـتقرار واحد منابع انسـانی
 • مشــاور منابــع انســانی مجموعــه بازرگانــی وســایل ایمنــی کــودک پادیــاو در حــوزه جانشــین پروری
 • مشاور و کوچ شرکت Eco Capitain مستقر در سیلیکون ولی
 • کانون‌های ارزیابی: ارزیاب در شرکت jti - برگزاری کانون ارزیابی در شرکت پندتک
 • مشاور گروه پاترون: کوچینگ ارزیابی عملکرد مدیران
 • ارزیابی فرهنگ سازمانی: آزمایشگاه دنا
 • ارزیابی فرهنگ سازمانی: هولدینگ پدیده ماشین‌سازی
 • خدمات کوچینگ

 • کوچینگ سازمانی:
  کوچینگ مدیران و کارکنان شرکت Captaineco در Valley Silicon آمریکا
 • کوچینـگ فـردی
  بیـش از 300 سـاعت مشـاوره فـردی در راسـتای اهـداف شـغلی و توسـعه مهارت‌هـای شـغلی
 • همکاری با شرکت های مشاوره

 • مجموعه تست و تایپ
 • کیلینیک کسب و کار ایرانیان
 • شرکت نیالرود راهبران
 • شرکت مشاوره نما
 • مجموعه کیفکو
 • رادمان
 • لیست برخی از برنامه های رادیویی

 • نحوه پاسخگویی به انتقادات مشتریان
 • آمادگی برای استخدام کارکنان
 • نحوه پرسیدن سوالات در مصاحبه استخدامی
 • تکنیک های مصاحبه استخدامی
 • گوش دادن موثر
 • ارتباط ارائه بازخورد و هوش هیجانی
 • هوش هیجانی در خرید
 • نحوه تفویض اختیار و واگذاری امور
 • بررسی رفتاری بدهکاری افراد
 • مشکلات و راهکارهای کسب و کارهای خانوادگی
 • سوابق پژوهشی

 • موضـوع پایـان نامـه: شناسـایی و اولویـت بنـدی چالش‌های کسب و کارهای خانوادگی در ایران
 • مقالـه: «طراحـی مـدل ارزیابـی علـل مؤثـر بـر بیعالقگـی اعضـای خانـواده بـه حضـور در کسـب و کارهـای خانوادگـی» در فصلنامـه علمـی پژوهشـی دانشـگاه تربیـت مـدرس
 • مقالـه: «ارائـه مـدل مفهومـی چالـش هـای کسـب و کار خانوادگــی در ایــران» همایــش ملــی مدیریــت کسـب و کار همـدان
 • مقالـه: «کسـب و کارهـای خانوادگـی قدیمـی ترین سـازمان کارآفرینـی»در اولیـن همایـش منطقـه ای کارافرینـی و تجـاری سـازی اسالمشـهر
 • مقاله «سـه دلیـل برای کار نکردن با اعضـای خانواده» در ماهنامه کارآفرینان
 • فعالیت های اجتماعی در حوزه منابع انسـانی

 • ۱ -عضو انجمن صنفی منابع انسانی
 • ۲ -عضو گروه منابع انسانی شرکت های پروژه محور همیاران
 • ۳ -عضو کمیته اجرایی برگزاری روز ملی منابع انسانی
 • فعالیت های اجتماعی در حوزه مدیریت

 • حضور در برنامه های رادیو اقتصاد به عنوان مشاور در برنامه های باشگاه کارآفرینی، جذر و مد، باشگاه 98موضوعات روز: بازخورد، کسب و کار خانوادگی، عادات رفتاری بدهکاری، انگیزه های مالی و سایر موضوعات رفتار شناسی
 • حضور در شبکه دو سیما به عنوان کارشناس رفتار سازمانی برنامه عصر خانواده
 • عضو کمیته توانمند سازی انجمن صنفی منابع انسانی
 • همکاری با بنیاد کارآفرینی زنان و کمیته کسب و کارهای خانوادگی
 • سایر دوره‌های برگزار شده:

 • اتیکت اخلاقی، اخلاق حرفه ای در محیط کار - بایدها و نبایدهای رفتاری در محیط کار
 • مدیریت و رهبری جلسات
 • تیم سازی بر اساس PIAV - شناخت شش گروه ارزشی افراد، درک نیازها و نقاط قوت
 • تیم سازی بر اساس Belbin - تعیین نقش‌های تیمی خود و هم تیمی‌ها
 • تیم سازی بر اساس theory Choice - درک نیازهای درونی و بیرونی افراد، نیازهای اساسی، شیوه برطرف کردن نیازهای افراد
 • تصمیم گیری گروهی با تکنیک RAPID - بکارگیری تفکر جانبی و کلیه جوانب احتمالی افراد و رسیدن به توافق
 • تیم سازی بر اساس DISC - درک نیازها و توانمندی‌های رفتاری افراد در تیم
 • تفویض اختیار بر اساس مدل های رفتاری DISC - اصول و روش های واگذاری امور به سایرین با توجه به رفتارشان
 • قاطعیت - بیان موثر خواسته ها بدون آسیب روابط بین فردی
 • ارتباط با مشتری بر اساس هوش هیجانی - نحوه ارتباط با مشتری براساس همدلی و احترام
 • مهارتهای رهبری - انگیزش و همسویی افراد با اهداف فراتر از وظایف سازمانی
 • مدیریت زمان - مدیریت سرعت، افزایش بهره‌وری و رضایت فردی و شغلی
 • مدیریت جلسات - هدف‌گذاری، تبادل آرا و جمع بندی
 • همسویی کارکنان جدید - ایجاد انگیزه و همسویی بین کارکنان جدید و قدیم در راستای ارزش های سازمان
 • مهارت‌های عمومی منابع انسانی مبتنی بر تفاوت DISC های فردی - مبانی تئوری و عملی منابع انسانی با رویکردی انسان محور و درک تفاوت‌های فردی
 • بازی‌های سازمانی - طراحی بازی‌های سازمانی جهت ارتقای مهارت‌های فردی، بین فردی و مدیریتی
 • تئاتر سازمانی - طراحی تئاتر بر اساس معضلات سازمانی و مشارکت کارکنان
 • برگزاری برنامه های مشارکتی - طراحی بازی‌ها و برنامه های مشارکتی در جهت خلق یا تقویت ارزش‌های سازمانی
 • خلاقیت و نوآوری - آموزش تکنیک‌های خلاقیت و حل مسئله
 • جذب، استخدام و ورود کارکنان - روشهای مصاحبه استخدامی، ارزیابی رفتاری کاندیدا، ارزیابی عملکردی کاندیدا و جامعه پذیری
 • مدیریت عملکرد کارکنان - طراحی شاخص‌های عملکردی و شیوه‌های ارزیابی عملکرد
 • فرایند خروج کارکنان - طراحی و مدیریت خروج کارکنان جهت کاهش آسیب‌های فردی و سازمانی
 • رفتار شهروندی و اخلاق حرفه ای - نحوه برخورد، زبان بدن و اصول حرفه ای بر اساس فرهنگ سازمان
 • بازخورد دادن و بازخورد گرفتن - نحوه انتقاد حرفه ای و دریافت انتقادات به صورت سازنده
 • شناخت تعصبات ناخودآگاه و خطاهای شناختی در تصمیم‌گیری - شناسایی عوامل ناخوادگاه فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی در تصمیم‌گیری
 • مدیریت مشکلات کارکنان - نحوه دریافت، پاسخگویی و حمایت کارکنان در راستای اهداف سازمان
 • مدیریت تعارض کارکنان - شیوه برخورد با تعارضات و مشکلات بین کارکنان در راستای افزایش تنوع و بهره‌وری
 • مهارتهای تیمی و تیم سازی برای مدیران - مهارتهای ساخت تیم موفق برای مدیران
 • مدیریت استرس و تاب آوری در محیط کار - روش‌های شناسایی و مدیریت استرس‌های فردی و بکارگیری استرس در جهت بهبود عملکرد
 • مهارتهای تیمی برای اعضای تیم - مهارتهای رفتاری تیمی برای ایجاد همکاری و مشارکت بالا در تیم
 • رویدادهای تیم سازی - برنامه های گروهی برای انتقال مفاهیم ارتباطی و تیمی برنامه هایی در داخل یا خارج سازمان به صورت بازی
 • مدیریت بین تیم ها و دپارتمان‌ها - شناخت چالش‌های بین تیم ها و نحوه رفع تعارضات
 • ارتباطات سازمانی - آشنایی با انواع ارتباطات سازمانی و مدیریت آنها در راستای اهداف سازمان
 • مهارت‌های ارتباطی برای مدیران
 • مهارت‌های مدیریت کارکنان
 • هوش فرهنگی - مهارت درک متقابل، همدلی و بکارگیری توانمندی‌های موجود در سازمان از افراد با فرهنگ‌های مختلف
 • مدیریت تفاوت‌ها در سازمان - مهارت ایجاد همدلی و همسویی بین افراد از نظر تفاوت‌های فکری، شخصیتی، قومیتی، مذهبی و اجتماعی در راستای اهداف سازمان
 • روشهای توسعه فرهنگ سازمانی - شناخت انواع فرهنگ سازمانی، شناخت فرهنگ غالب در سازمان و تعیین مسیر تغییر به سمت فرهنگ مطلوب
 • مهارته‌ای تفویض اختیار - نحوه واگذاری امور به سایرین به شیوه‌ای اثربخش
 • مدیریت تبعیض جنسیتی و آزارهای جنسی در سازمان - آشنایی با رفتاری‌های مبین آزارهای جنسیتی و نحوه مواجهه حرفه‌ای با آنان
 • مدیریت خروج کارکنان - تعیین باید ها و نبایدهای سازمان در زمان خروج افراد در راستای ارتقای سازمان
 • نوآوری در سازمان - افزایش خلاقیت و نوآوری در سازمان
 • مدیریت تیم های مجازی - مدیریت تیم‌هایی که اعضا در کنار یکدیگر کار نمیکنند