برنامه های رادیو و تلویزیون

تمامی برنامه ها
radio and television

دوره ها و کارگاه های برگزار شده

تمامی دوره ها
courses and workshops

خدمات و سرویس های قابل ارائه

what i do

امروزه مشکل بسیاری از مدیران، عدم رضایت از عملکرد کارکنان است که در پی راه حلی برای آن هستند. اما مشاوره منابع انسانی می تواند در این مسیر به مدیران کمک نماید؟

تیم سازی

 • یک تفریح سازنده
 • چالش و حل مسئله
 • شناسایی نقاط ضعف و قوت خود در عمل
 • شناسایی نقش تیمی خود
 • ارتباطات مؤثر
جزئیات سرویس

افزایش بهره وری تیم

 • شناخت تفاوت‌های رفتاری
 • شناخت تفاوت‌های شخصیتی
 • نحوه برخورد با نقاط قابل‌بهبود
جزئیات سرویس

انگیزش کارکنان

 • بقا، میل به زندگی
 • عشق: میل به دوست داشتن و دوست داشتنی بودن
 • قدرت: میل به کنترل امور
 • آزادی: میل به داشتن حق انتخاب
 • تفریح: میل به شادی و یادگیری
جزئیات سرویس

مدیریت تعارض

 • درک تعارض موثر
 • حل تعارضات با رویکرد حل مساله
 • مدیریت تعارض، انواع تعارض، ریشه های تعارض
 • نقش های مدیریت تعارض، شیوه های برخورد با تعارض
 • شناسایی شکل و تدوین راه حل
جزئیات سرویس

استخراج شایستگی های شغلی

 • آشنایی با مفهوم شایستگی
 • تعریف مناسب ترین شرایط احراز شغل
 • انتصاب بهترین افراد
 • مقایسه آسان تر کاندیداها
جزئیات سرویس

آموزش مهارت های رفتاری – کار تیمی

 • افزایش بهره وری و رضایت در تیم
 • آشنایی با رفتار تیمی
 • آشنایی با نقش های تیمی
 • رفتار تیمی در چهار حوزه
جزئیات سرویس

جامعه پذیری کارکنان جدید در سازمان

 • تسریع فرایند آغاز به کار پرسنل جدید
 • ایجاد روابط حمایتی بین فردی در سازمان
 • فعالیت های قبل از ورود فرد جدید
 • عارفه فردی معارفه مکانی، معارفه و سازمانی
جزئیات سرویس

مدیریت جلسه

 • برگزاری جلسات هدفمند
 • کاهش زمان جلسات، افزایش بهره وری
 • شروع جلسه و زمانبندی
 • استراحت های جلسه و مدیریت تعارضات
 • تصمیم گیری و اتمام جلسه
جزئیات سرویس

نظرات مشتریان و سازمان ها

testimonials