فرهنگیان شهرستان دزفول، آموزش پرورش

ورک شاپ آموزش مدل های رفتاری DISC

2 تیر طول دوره: 3 ساعت

رمز موفقیت در دنیای امروز ایجاد ارتباط موثر می باشد. از طرفی اولین گام های ارتباطی ما در خانواده و سپس در مدرسه شکل می گیرد. از طرفی مسائل ارتباطی روز به روز حجم بیشتری از مشکلات ما را در برمی گیرند. برای بهبود این شرایط لازم است ابتدا با درون خود، ویژگی ها و شخصیت خود ارتباط آگاهانه برقرار کنیم. سپس با شناخت انگیزه ها و نگرانی های دیگران، ارتباطات خود را ارتقا بخشیم.

دکتر نسیم خواجه زاده مشاور زنان فرمانداری دزفول فرهنگیان شهرستان دزفول

آشنایی معلم ها با مدل های رفتاری نقش موثری در نحوه برخورد آنها با دانش آموزان و همکاران خواهد داشت. امید است این خودآگاهی آغاز راه آنها برای رشد و پیشرفت شیوه های تدریس باشد.