هوش هیجانی چیست

هوش هیجانی و عملکرد کارکنان

25 اردیبهشت 5 دقیقه خواندن

آیا هوش هیجانی بر عملکرد افراد تاثیر خواهد داشت؟

هوش هیجانی در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است.
آمادوری(AMADORI) که یک شرکت تامین کننده مک دونالند در اروپا است،
سه سال بر روی ارتباط بین هوش هیجانی و عملکرد فردی و سازمانی مطالعه کرد.
او یکی ازشرکت های پیشرو ایتالیایی و نوآور در فراورده های گوشتی است.
گردش مالی این شرکت در 2011 معادل 1.2 بیلیون یورو بوده است.

این شرکت چهل سال پیش در ویترودی کسنا تاسیس شد.
اکنون با بیش از 600 کارمند در دفاتر و کارخانه های صنعتی، زیر مجموعه ها و شعب در کل ایتالیا فعالیت می کند.
و به عنوان یک تامین کنند بسیار مقبول مک دونالد در چندین کشور اروپا شناخته می شود.

تحلیل های داخلی در سال 2007 منجر به تمرکز رهبران ارشد بر مدیریت و توسعه افراد به عنوان یک استراتژی گردید.
دپارتمان منابع انسانی با جابجایی رهبران جان تازه ای گرفت.
درسال 2008، تیم منابع انسانی فرایند مدیریت عملکرد شرکت را ارزیابی کرد.
آنها دریافتند که یکی از کلیدهای موفقیت ادغام هوش هیجانی و فرهنگ رهبری می باشد.
شرکت یک فرایند مدیریت عملکرد جدید در دانشگاه امادوری با تمرکز بر آموزش در دنیای واقعی و عملی ایجاد کرد.

آنها از مدل Six Seconds برای سنجش هوش هیجانی استفاده کردند.
این مدل به هشت حوزه شایستگی در سه حوزه اصلی تقسیم بندی شده است:

1- خود آگاهی برای هوش هیجانی

خواآگاهی عبارت است از جمله ای که سقراط می گفت:“خودت را بشناس” که با دو عامل زیر شناخته می شود:
o ارتقای سواد هیجانی
o مدل های شناختی

 2- خود مدیریتی

خود مدیریتی می گوید: “خودت را انتخاب کن” و شامل زیر مجموعه های زیر است:

  • تفکر نتیجه ای کاربردی
  • هدایت احساسات
  • انگیزش درونی تعاملی
  • تمرین خوش بینی

معنای هوش هیجانی

3- خود هدایتی در هوش هیجانی

خودهدایتی می گوید: خودت باش” و با معیار زیر سنجیده می شود:
o همدلی
o اتخاد اهداف اصیل
از مدل OVS نیز برای سنجش عملکرد استفاده کردند. این مدل پنج حوزه را بررسی می کرد:
1. اعتماد: افراد احساس امنیت و اطمینان برای ریسک کردن، سهیم شدن، نوآوری و رفتن به ناحیه ای فراتر از منطقه امن خود دارند.
2. انگیزش: افراد نیاز دارند تا احساس انرژی و تعهد برای انجام اموری بیش از حداقل مورد نیاز انجام دهند.
3. تغییر: کارکنان و واحدها انطباق پذیر و نواور هستند.
4. کارتیمی: افراد حس می کنند همکاری و ارتباطات روی چالش ها دارند.
5. اجرا: افراد هم متمرکز برانجام امور هستند و هم پاسخگو.

همانطور که در نمودار می بینید، ستون های آبی عملکرد مدیرانی را نشان می دهد که جزء 25% امتیاز بالای هوش هیجانی بوده و ستون های خاکستری رنگ عملکرد مدیرانی را نشان می دهد که جزء 25% پایین در امتیاز هوش هیجانی قرار دارند. به وضوح مشاهده می کنید که عملکرد مدیران با هوش هیجانی بالا، از گروه دیگری برتری یافته است.

نتایج نشان داد که هوش احساسی 47% از تغییرات عملکردی مدیران را پیش بینی می کرد.

پس می توان توجه داشت که افرادی با هوش هیجانی بالا با شناخت خوبی که از خود دارند، قادرند رفتار خود را انتخاب کنند نه اینکه رفتار واکنشی از خود بروز دهند. علاوه براینها با تکیه بر نقاط قوت خود، بهترین عملکرد را از خود بروز می دهند.
این بهبود عملکرد خود را در اعتماد سازی، تغییر، انگیزش،کار تیمی و اجرا نشان خواهد داد.

تمرین:
به نظر شما همدلی به عنوان یک فاکتور از هوش هیجانی چگونه به بهبود عملکرد در این پنج حوزه کمک خواهد کرد؟

هوش هیجانی