آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی کولایف، آزمایشگاه پزشکی

تیم سازی به مناسبت روز آزمایشگاه- در آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی کولایف

24 آبان طول دوره: 3 ساعت

تیم سازی و ایجاد مشارکت بین کارکنان یکی از دغدغه های همیشگی سازمان هاست. سازمان ها به بهانه های مختلف سعی می کنند که برنامه های مشارکتی فراهم نمایند تا افراد با یکدیگر بیشتر همکاری را تجربه کنند. این بار به مناسبت روز آزمایشگاه، یک بازی برای مجموعه آزمایشگاه های یکپارچه کولایف طراحی شد تا افراد ضمن انجام یک بازی تیمی، یک کار مشارکتی را تجربه کنند. از نتایج این برنامه علاوه بر ایجاد شور و هیجان در سازمان، همدلی و همکاری و تاثیر همکاری واحدهای مختلف با یکدیگر به نمایش گذاشته شد

آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی کولایف