اتاق بازرگانی مشهد، اتاق بازرگانی

بازخورد دادن و بازخورد گرفتن

2 مهر طول دوره: 8 ساعت

کارگاه آموزش بازخورد بر اساس مدل‌های رفتاری DISC به خوبی در انجمن مدیران استان خراسان برگزار شد. در این کارگاه مدیران منابع انسانی سازمان‌های معظم نشیز چی توز، زعفران سحر حیز و…حضور داشتند; که مایه افتخار من بود. در این دوره ضمن آموزش چگونگی بازخورد دادن، بازخورد گرفتن به شناخت مدل‌های رفتاری خود و دیگران دست یافتند.

سرپرست اتاق سرپرست اتاق اتاق بازرگانی مشهد

شرکت کنندگان ما اغلب میدیرعامل شرکت های قدر مشهد بودند و رضایت و مشارکت انها در این سطح بسیار رضایت‌بخش بود.