اتاق بازرگانی ایران - سوئیس، اتاق بازرگانی

مدیریت عملکرد

طول دوره: ۱ روز

روز یکشنبه اولین روز دوره چهار روزه مدیریت عملکرد در اتاق بازرگانی ایران سوئیس برگزار شد.
بر اساس معرفی هایی که در کلاس صورت گرفت، سه گروه سازمانی در کلاس حضور دارند.

گروه اول
سازمان هایی که ارزیابی عملکرد به صورت سنتی در سازمانشان اجرا می شود. بدون هیچ نتیجه ای.
دراین دوره می آموزند که چگونه به جای ارزیابی عملکرد از مدیریت عملکرد استفاده کنند.
گروه دوم
مدیریت عملکرد را در راستای بهبود عملکرد و رفتار کارکنان به کار می گیرند.
آنها تجاربشان را در اختیار سایرین قرار داده و با توجه به آموزه های کلاس روند خود را بهبود می بخشند.
گروه سوم
سازمان هایی که احساس می کنند باید در بازار رقابتی به کارکنان خود نگاهی ویژه داشته و باید عملکرد کارکنان را به صورت جدی مد نظر قرار داهند.
و دراین دوره می آموزند چگونه یک سیستم مدیریت عملکرد را اجرا کنند.

خانم آسیه میر مدیر اتاق بازرگانی ایران و سوئیس اتاق بازرگانی ایران - سوئیس

اتاق ایران سوئیس تلاش می کند تا به بروز نگه داشتن شرکت های عضو، گامی موثر در تقویت مفاهیم نوین منابع انسانی داشته باشد.