اتاق بازرگانی ایران - سوئیس، ارتباط شرکت‌های داخلی و بین‌المللی

دوره مهارت های عمومی منابع انسانی

طول دوره: 16 ساعت

در اتاق بازرگانی به منظور ب روز رسانی دانش و موقیعت منابع انسانی در سازمان ها دوره های آشنایی با منابع انسانی از مفاهیم به روز تا آموزش مصاحبه استخدامی، آشنایی با مدل های رفتاری دیسک و تدوین شرح شغل مطرح شد; که رضایت بالای شرکت کنندگان موجب برگزاری مجدد این دوره در ماه های آتی گردید.

خانم میر مدیر اتاق بازرگانی ایران و سوئیس اتاق بازرگانی ایران - سوئیس

ما در اتاق یاران و سوئیس قصد داریم سازمان ها را با مفاهیم به روز منابع انسانی آشنا کنیم و خوشبختانه با همکاری خانم حنطوش زاده این مسیر با رضایت بالا شرکت کنندگان اتفاق افتاده است.