هیربد نیرو، نفت و گاز و پتروشیمی

دوره تیم سازی سازمانی در شرکت هیربد نیرو

23 مرداد ماه 1400 طول دوره: 8 ساعت

هیربد نیرو در حین برنامه های آموزشی که برای توسعه مدیران تدارک دیده بود، مهارت های تیمی مورد توجه قرار گرفت. پس از جلسات مختلف سرفصل های سازمان طراحی گردید و کلاس 8 ساعته برگزار شد.
در این دوره به مباحث زیر با کمک بحث های گروهی و بازی های مخصوص مفاهیم مورد نظر سازمان منتقل گردید.
1- تیم چیست؟
– تفاوت تیم و گروه
– انواع تیم
– روند عمر تیم
– نقش های تیمی بلبین
2-رهبری تیم

هیربد نیرو