انستیتو پاستور ایران، توليد فرآورده هاي بيولوژيك

دوره خودانگیزشی در انستیتو پاستور ایران

18 آبان طول دوره: 6 ساعت

مجموعه پاستور در شرایط فعلی کرونا برآن شد تا برای دانشجویان دوره دکتری، دوره خودانگیزشی را به صورت آنلاین برگزار نموده و کمک کند تا دانشجویان، روحیه و انگیزه خود را در مسیر درستی هدایت نمایند. در این دوره به مباحث زیر پرداخته شد: - انگیزه چیست؟ - چرا خودانگیزشی؟ - شناخت عوامل انگیزشی فردی - آشنایی با تئوری انتخاب - آشنایی با ماشین انرژی - آشنایی با هورمون های شادی - برنامه عملیاتی برای خودانگیزشی

انستیتو پاستور ایران