آدوراطب، پخش دارو

دوره رفتار سازمانی در شرکت آدوراطب

5 اردیبهشت طول دوره: 12 ساعت

در راستای جلسات برگزار شده بین من، نماینده آموزش رادمان و مدیران منابع انسانی دوره رفتار سازمانی برای گروه های حسابداران و انبارداران در کل کشور به صورت آنلاین برگزار گردید. این دوره به صورت گروه های 20 نفره و با روش کارگاهی در چهار جلسه سه ساعته اجرا شد. برحسب توافق صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که افراد با رفتارحرفه ای سازمانی باید هم شناخت درستی از خود و دیگران داشته باشند و هم بتوانند در راستای اهداف سازمان زمان خود را مدیریت کنند اما این امر مستلزم مدیریت استرس هایی است که از محیط یا به و یا به صورت درونی بر ما چیره می شود . لذا در این دوره به موضوعات زیر پرداخته شد: 1- اشنایی با سبک های رفتاری خود و دیگران با مدل دیسک 2- مدیریت استرس -تعریف استرس -آشنایی با استرس مثبت و منفی - فرایند خلق استرس -روش های مدیریت استرس 3- مدیریت زمان - مدیریت زمان یا مدیریت برخود -تکنیک های اولویت بندی -قانون پارتو -ماتریس ایزنهاور -راههای مبارزه با تعویق -مهارت نه گفتن

آدوراطب