شرکت آلومینیوم کاوه، قوطی سازی

دوره مدل های رفتاری دیسک شرکت آلومینیوم کاوه

20 آبان طول دوره: 8 ساعت

شرکت آلومینیوم کاوه در راستای برنامه توسعه مهارت های رهبری حرکت بزرگی را با همکاری شرکت مشاوره رادمان برگزار کرده است. دراین برنامه اولین گام خودشناسی بوده و لذا مدل های رفتاری دیسک آموزش داده شد. بعلاوه در ادامه افراد با جلسات کوچینگ برای درونی شدن و توسعه آموزش های ارائه شده، حمایت شدند. سرفصل ها: 1- شناخت مدل های رفتاری خودو دیگران در دیسک 2- شناخت نقاط قوت رفتاری خود و دیگران 3- شناخت نقاط قوت نقاط قابل بهبود رفتاری خود و دیگران 4- نحوه تعامل با هر مدل رفتاری 5- نحوه تحلیل گزارش DISC

شرکت آلومینیوم کاوه