دوره عمومی، مشاور، مدرس و کوچ منابع انسانی

دوره مسیر شغلی در مسیر زندگی

20 آبان طول دوره: 8 ساعت

یکی از دغدغه افراد شاغل یا جویای کار تعیین اهداف و مسیر شغلی است. این دوره با هدف آگاهی بخشیدن به افرادی که در مسیر شغلی خود سردرگم شده اند طراحی گردید. ابتدا با معنای زندگی در مدل ایکیگای آشنا شده و سپس با تعیین اهداف شخصی با مدل رفتاری خود از منظر مدل دیسک آشا شدند. درنهایت افراد با تعیین اقدامات لازم برای رشد شغلی خود کلاس را به اتمام رساندند. - آشنایی با ایکیگای و شناخت معنای زندگی خود - شناخت ارزش های شغلی خود - آشنایی با مدل رفتاری خود براساس DISC- - آشنایی با نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود در کار - هدف گذاری

دوره عمومی