شایگان تدبیر پارسیان، طراحی و توسعه نرم افزارهای مبتنی بر وب و موبایل

دوره مهارت چابکی شایگان تدبیر پارسیان

22 خرداد 1401 طول دوره: 3 ساعت

وقتی شما در دنیای امروز کسب و کار خود را پیش می برید و در حوزه نرم افزار هستید، چابکی یک الزام است. اما این واژه نیز ممکن است برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. برخی چابکی را سرعت می پندارند و نسبت به اتفاقات بیرونی سریع واکنش نشان دادن را چابکی می دانند. مدام در تغییر هستند و افراد تیم یا مشتریان را دچار سردرگمی می کنند. برخی نیز به سبک و سیاق قدیمی خود می چسبند و تغییرات را پذیرا نیستند. چابکی که در سالهای اخیر در مواجهه با دنیای غیر قابل پیش بینی امروز مطرح شد، به این مهم می پردازد که در برابر تغییرات واکنش مناسب را نشان داده و با بازخورد سریع، مسیر بهبود را طی کنید. در مسیر چابکی شما اهداف بلند مدت و ویژن بیست ساله نمی بینید چون تغییرات سریع تراز آن هستند که آنها را روی دیوار بنویسید.

شرکت شایگان تدبیر که تا کنون نرم افزارهای بزرگ و پیشرفته برای شرکت های بزرگ طراحی می کرد، اکنون به حوزه دیجیتال ذوز وارد شده و چابکی را یک ارزش سازمانی می داند. برای درک مشترک از مفهوم چابکی و الزام به آن، یک کارگاه طراحی شد.
دراین کارگاه افراد ضمن آشنایی با مفهوم چابکی، تمرین ها و بازی هایی انجام دادند تا تفاوت مدل برنامه ریزی سنتی و چابک را به خوبی درک کنند.

ما دراین کارگاه روش برنامه ریزی معمول را که آبشاری است و مبتنی بر زمان و بودجه و طولانی مدت و هدف های غیرقابل تغییر است را به چالش با روش چابکی کشیدیم. نتایج بسیار جذاب بود. میل به سرعت و رسیدن به هدف، چنان افراد را از هدف دورمی کرد که خطاها قابل جبران نبود. اما در تفکر چابکی افراد با گام های کوچ و متوالی قادر بودند مدام خود را اصلاح کنند و به هدف نزدیک تر شود.
این امر باعث شد بدون تکیه بر تئوری های جذاب در عمل چابکی را تجربه کنند و در امور روزمره و سازمانی خود آن را پیاده سازی کنند.

بازخوردشرکت کنندگان:

آقای مهندس بوذری، مدیر عامل مجموعه: وقتی در عمل تمرین کردیم دقیقا دیدیم که چرا برخی از برنامه ریزی های ما با شکست مواجه می شود.
آقای مهندس بجیرایی، رییس هیئت مدیره: این روش و تفکر باعث شد به جای تمرکز روی نتیجه فرایندهای کاری خود را مجدد بررسی کنیم.

سرفصل ها
– مفهوم چابکی
– تفاوت برنامه ریزی چابک و سنتی
– چرا چابکی
– تفاوت چابکی و سرعت
– ویژگی افراد چابک
– فرایند چابک سازی پروژه

مهندس بوذری مدیر عامل شایگان تدبیر پارسیان

وقتی در عمل تمرین کردیم دقیقا دیدیم که چرا برخی از برنامه ریزی های ما با شکست مواجه می شود.