آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی کولایف، آزمایشگاه پزشکی

مشاوره منابع انسانی در آزمایشگاه های یکپارچه کولایف

شروع از 23 فروردین ماه 1400 طول دوره: 3 ماه

مجموعه کولابف با هدف ایجاد یک شبکه با کیفیت در حوزه تشخص بین آزمایشگاه های کشور ایجاد شد. دراین پروژه چالش های منابع انسانی بررسی شده و اقدامات زیر درفازاول صورت گرفت:
1- شناسایی ارزش های سازمان در راستای ارتقا کیفیت کاری کارکنان
– اشتراک اهداف با مدیران
– برنامه توسعه مهارت های مدیران در راستای اهداف سازمان
2- راه اندازیواحد منابع انسانی:
– تدوین شرح مسئولیت ها و اهداف واحد نابع انسانی رحسب استرتزی و مدل کسب و کار
– تدوین شایستگی های مورد نظر برای کارشناس منابع انسانی
– استخدام کارشناس منابع انسانی
3- منتورینگ کارشناس منابع انسانی
– تدوین شرح شغل ها به صورتی که برای گرفتن ایزو مناسب بوده و برای تعیین مسیر شغلی و ارزیابی عملکرد کاربردی باشند
– تدوین فرایند استخدام در راستای خلق برندکارفرما برحسب ارش های تعریف شده
– رسیدگی و حل تعارضات سازمانی
– طراحی و اجرای روانه سازی یا onboarding در سازمان
– بررسی نرخ خروج و عارضه یابی
– ارزیابی رضایت شغلی و تدوین برنامه هایی جهت ارتقا رضایت شغلی

این مسیر همچنان ادامه داشته و در ادامه ارزیابی و تقویت فرهنگ سازمان انجام خواهد شد.

آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی کولایف