آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی کولایف، آزمایشگاه پزشکی

مشاوره منابع انسانی در آزمایشگاه های یکپارچه کولایف

24 آبان طول دوره: 3 ماه

مجموعه کولابف با هدف ایجاد یک شبکه با کیفیت در حوزه تشخص بین آزمایشگاه های کشور ایجاد شد. دراین پروژه چالش های منابع انسانی بررسی شده و اقدامات زیر درفازاول صورت گرفت: 1- شناسایی ارزش های سازمان در راستای ارتقا کیفیت کاری کارکنان - اشتراک اهداف با مدیران - برنامه توسعه مهارت های مدیران در راستای اهداف سازمان 2- راه اندازیواحد منابع انسانی: - تدوین شرح مسئولیت ها و اهداف واحد نابع انسانی رحسب استرتزی و مدل کسب و کار - تدوین شایستگی های مورد نظر برای کارشناس منابع انسانی - استخدام کارشناس منابع انسانی 3- منتورینگ کارشناس منابع انسانی - تدوین شرح شغل ها به صورتی که برای گرفتن ایزو مناسب بوده و برای تعیین مسیر شغلی و ارزیابی عملکرد کاربردی باشند - تدوین فرایند استخدام در راستای خلق برندکارفرما برحسب ارش های تعریف شده - رسیدگی و حل تعارضات سازمانی - طراحی و اجرای روانه سازی یا onboarding در سازمان - بررسی نرخ خروج و عارضه یابی - ارزیابی رضایت شغلی و تدوین برنامه هایی جهت ارتقا رضایت شغلی این مسیر همچنان ادامه داشته و در ادامه ارزیابی و تقویت فرهنگ سازمان انجام خواهد شد.

آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی کولایف