آرمان سلولز یزد، تولید محصولات سلولزی

منتورینگ کوچینگ آرمان سلولز

زمستان 1399 طول دوره: 6 ساعت

یکی از مهارت های کلیدی که در دنیای کسب کارهای امروز برای مدیران و رهبران الزامی است، مهارت های کوچینگ می باشد. این مهارت ها در سه مقوله نگرش کوچینگی، مهارت های کوچینگ و چارچوب کوچیگ ارائه گردید. اما برای اینکه این نگرش و مهارت و چارچوب برای مدیران در عمل کاربردی شود، لازم است که تمرین و ممارست داشته باشند. لذا در جلسات منتورینگ گروهی، مدیران شرکت آرمان سلولز با طرح مسئله های واقعی محیط کاری خود، به کوچ کردن یکدیگر پرداخته و با نظارت و بازخورد همکاران و تسیهیگری مریم حنطوش زاده، به اصلاح مهارت های کوچینگی خود در راستای بهبود عملکرد کارکنان پرداختند. این برنامه در ادامه دوره آموزشی مهارت های کوچینگ برای مدیران که در ماه قبل برگزار شده بود در تاریخ 19 و20 اسفند 99 در هولدینگ مومنین یزد برای مدیران و سرپرستان شرکت آرمان سلولز و کارتن کسرا برگزار گردید.

آرمان سلولز یزد