گروه مدیران حرفه ای، انجمن صنفی مدیران و مشاورین منابع انسانی

وبینار طراحی سیستم اهداف و عادات در دنیای ووکا

20بهمن ماه 1399 طول دوره: 2 ساعت

گاهی به سال پیش این موقع بیندازید؟ کدام موارد در شرایط فعلی مطابق با انتظار شما پیش رفت؟ دنیای امروز را دنیای ووکا می نامند:
VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity

یعنی دنیایی که سراسر پیچیدگی، ابهام، عدم قطعیت و تغییرات شدید است. در چنین شرایطی داشتن هدف های سالانه توهمی بیش نیست! اما آیاد باید بی هدف پیش رفت و رویکردی منفعل را انتخاب کنیدو برحسب شرایط مدام اهدافمان را تغییر دهیم و یا شرایط برایمان هدف گذاری کند.؟
سازمان ها و افراد دریافته اند که در چنین شرایط پیچیده ای نیاز به ساده سازی و سیستم سازی است. این دو موضوع از طریق خلق عادات و طراحی سیستم هایی جهت رسیدن به اهداف صورت می پذیرد. در دوره رسید به اهداف در دنیای مبهم ووکا به این دو مورد می پردازیم.

سرفصل ها:
1- شناخت دنیای VUCA
2- طراحی سیستم به جای نوشتن اهداف
3- خلق عادت های موثر در چرخه عادت
اهداف دوره:
1- شناخت دنیای ووکا وآمادگی جهت رویارویی با آن
2- طراحی سیستم بهبود در دنیای مبهم و عدم اطمینان ووکا
3- خلق عادت های موثر برای ساده سازی در دنیای پیچیده ووکا

گروه مدیران حرفه ای