هولدینگ خلیج فارس، پتروشیمی

دوره اول مدیریت زمان هولدینگ خلیج فارس

19 آبان طول دوره: 2 ساعت

این دوره به درخواست هولدینگ خلیج فارس در راستای توانمندسازی زنان برگزار گردید. در این دوره که به صورت جلسات آنلاین دو ساعته برگزار شد مطالب زیر ارائه گردید: - آشنایی با چرخه زندگی - هدف گذاری - مدیریت برزمان یا مدیریت برخود - مدیریت انرژی - اولویت بندی با تکنیک های ایزنهاور، 20-80 - چرخه تعویق - راهکارهای مبارزه با تعویق - چرخه عادت - خلق عادت جدید

هولدینگ خلیج فارس