شرکت کار و اندیشه، هولدینگ دارویی و تجهیزات صنعتی

همدلی با مشتری با هوش هیجانی

طول دوره: ۱ روز

ما اعتقاد نداریم که مشتری پادشاه است، و با این رویکرد نیروهای انسانی سازمان را در مقامی نازل قرار دهیم.
چرا که امروزه برهمگان آشکار است که کارکنان سازمان از مشتریان مهم سازمانی محسوب می شوند.
اما معتقدیم که مشتری را درک کرده و با تکیه بر “همدلی” به عنوان یکی از مولفه های هوش هیجانی در حوزه ارتباطات با مشتری بهترین شرایط ممکن را خلق می کنیم.

مهندس فرجی مدیر منابع انسانی شرکت کار و اندیشه

شرکت کنندگان از پویایی کلاس و انتقال مفاهیم به شیوه بازی و فعالیت گروهی بسیار راضی بودند.